Aktualności

Wróć do listy
14.09.2020
WMZSS

Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów

Powiadomienie

 

Na podstawie § 20. ust. 3. statutu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego zarząd WMZSS zwołuje Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawcze.

 

Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawcze odbędzie się 28.09.2020. (poniedziałek) w Warszawa przy ulicy Marymonckiej 42 ( na obiektach ZKS Warszawa )

 godz. 17:00 - w pierwszym terminie

 godz. 17:15  - w drugim terminie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego
 2. Wybór prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Powołanie komisji:
 • mandatowej
 • uchwał i wniosków
 1. Sprawozdanie komisji mandatowej
 2. Wystąpienie prezesa WMZSS - sprawozdanie zarządu za rok 2019
 3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 4. Dyskusja
 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania zarządu
 6. Zamknięcie obrad